A.D. 839 x 855. King Æthelwulf to Glastonbury Abbey; grant of land at Monk Okehampton, Devon.

Archive:

Glastonbury